0
Košík je prázdny
0

  Obchodné podmienky

  24.5.2024

  Všeobecné obchodné podmienky e-shop www.pasic.sk

  1. Úvodné ustanovenia, definície, výklad pojmov

  1.1. Definície niektorých pojmov

  1.1.2 Kupujúci – právnická osoba, podnikateľ – fyzická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu podľa obchodného zákonníka s Predávajúcim a ktorý majú živnostenské oprávnenie.

  1.1.3 Zmluva – kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka uzatvorená v elektronické podobe medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

  1.1.4 Obchodné podmienky- Všeobecné obchodné a dodacie podmienky predaja Tovaru Predávajúceho podnikateľským subjektom, neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

  1.1.5 Tovar – hmotné veci a to:

  PASIČ spol. s r.o. - záhradnícky výrobný materiál, náradie a stroje pre záhradnícku činnosť

  Vlastimil Pasič - rastlinné výpestky

  PASIČ s.r.o. Slovenská republika – záhradnícky výrobný materiál, náradie a stroje pre záhradnícku činnosť, rastlinné výpestky.

  1.1.6. Internetové stránky– internetové stránky umiestnené pod doménou www.pasic.cz a www.pasic.sk

  1.1.7. Cenník – je Cenník, ktorý si Kupujúci vyžiada od Predávajúceho alebo Cenník, ktorý je oficiálne zverejnený na internetových stránkach www.pasic.cz

  1.1.8. Ceny uvedené v Cenníku sú bez DPH.

  1.2. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

  1.2.1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcimi a Kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy a ďalej práva a povinnosti Kupujúceho pri nákupe Tovaru.

  1.2.2. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je Zmluva vylúčená alebo inak zmenená, platí v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky a Cenník.

  2. Všeobecné podmienky kúpnej zmluvy

  2.1. Spôsobilosť Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy

  2.1.1. Uzatváranie kúpnych zmlúv je verejné a môžu sa ich zúčastniť právnické osoby a Podnikatelia - fyzické osoby.

  2.2. Ponuka Tovaru

  2.2.1. Ponuka Tovaru je uvedená na internetových stránkach, táto ponuka je aktuálna, Predávajúci však nezaručuje okamžitú dostupnosť uvedeného Tovaru. Tovar okamžite dostupný je uvedený ako Tovar – skladom.

  2.3. Objednávka Tovaru , Potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy

  2.3.1. Kupujúci objednáva Tovar prostredníctvom e-shop

  - prostredníctvom formulára umiestneného na internetových stránkach

  - e-mailom na  pasic@pasic.sk

  - faxom okrem SK

  - telefonicky

  V objednávke musí Kupujúci vyjadriť súhlas s obchodnými podmienkami a cenou Tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy nie je nutné potvrdenie objednávky Predávajúcim, tí si však môžu vyhradiť jej písomné potvrdenie.

  2.3.2. Podmienkou akceptácie objednávky Predávajúcim je, že objednávka bude obsahovať všetky náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy, t.j. obchodnú firmu právnickej osoby, obchodné meno podnikateľa -fyzickej osoby, IČO, DIČ, sídlo podnikania podľa obchodného registra alebo miesto podnikania podľa živnostenského registra, e-mailovou  adresu, u právnických osôb tiež ID dátovej schránky, meno štatutárneho orgánu popr. osoby, ktorá je oprávnená za Kupujúceho jednať, telefónne spojenie, špecifikáciu Tovaru a jeho množstva, miesto dodania Tovaru.

  2.3.3. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde odoslaním objednávky postupom uvedeným v bode

  2.3.1. Predávajúcim. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný. Pokiaľ Kupujúci do 24 hod. od odoslania objednávky tuto objednávku nezruší a Predávajúci v tejto lehote Kupujúcemu neoznámi, že objednávka ním nie je akceptovateľná, platí, že zo strany Predávajúceho došlo k akceptácii objednávky a týmto okamžikom sa Zmluva považuje za uzatvorenú.

  2.3.4. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o zmene akéhokoľvek údaju uvedeného v článku 2.3.2 a to ihneď potom, čo ku zmene údajov dôjde.

  2.3.5. Predávajúci je oprávnený Zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ zistí, že Kupujúci nesplnil povinnosti stanovené v čl. 2.3.1. alebo ak objednávka neobsahuje všetky potrebné údaje uvedené v čl. 2.3.2.

  2.3.6. Objednávky sú prijímané Predávajúcim v závislosti na aktuálnych podmienkach kapacitnej možnosti zmluvného dodávateľa, kapacitnej možnosti prevádzok, kapacity skladov)

  2.4. Zmena kúpnej zmluvy

  2.4.1. Kupujúci je oprávnený do 24 hodín od odoslania objednávky podať Predávajúcemu návrh  na jej zmenu. Pokiaľ tak nie je v lehote uskutočnené, je kúpna zmluva medzi oboma stranami uzatvorená a to v takej podobe, ako je uvedené v objednávke, popr. v potvrdení objednávky. Zmenu alebo zrušenie objednávky ( Zmluvy) bez súhlasu Predávajúceho nie je možné zrealizovať, pokiaľ je už Tovar expedovaný.

  2.5. Kúpna cena

  2.5.1. Predávajúci dodáva objednaný Tovar za cenu uvedenú v objednávke, popr.  v jednotlivých prípadoch za cenu zjednanú dohodou a Kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť.

  2.5.2 Kúpna cena je záväzná iba v prípade veľkoobchodného nákupu – t.j. zadania IČO a firemných údajov. Kupujúci je povinný o týchto skutočnostiach Predávajúceho bezodkladne informovať.

  2.5.3 Kúpnu cenu je Kupujúci povinný uhradiť podľa formy úhrady : na dobierku, v hotovosti/ platobnou kartou pri prevzatí Tovaru, prípadne zálohovou faktúrou. Iný spôsob úhrady ceny Tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim.

  2.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim

  2.6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kvôli jej podstatnému porušeniu Predávajúcim, zvlášť, ak je Predávajúci v meškaní s dodaním Tovaru viac ako 60 dní odo dňa, kedy Tovar mal byť podľa kúpnej zmluvy dodaný.

  2.6.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomne, prostredníctvom e-mailu, príp. poštou. V odstúpení je Kupujúci povinný identifikovať objednávku.

  2.6.3. V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy pred dodaním Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, pokiaľ bola táto medzitým uhradená.

  2.7. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

  2.7.1. Predávajúci dbá na dobrú spoluprácu s Kupujúcim, napriek tomu môže výnimočne prísť k situácii, kedy nebude schopný objednaný Tovar dodať za podmienok dojednaných v kúpnej zmluve. Predávajúci si preto vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy objednaný Tovar už nepredáva alebo nedodáva, príp. v prípadoch, kedy objednaný Tovar je už vypredaný.

  2.7.2. Predávajúci i Kupujúci sú ďalej oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť tiež vtedy, ak

  - došlo k výrazným zmenám cien objednaného Tovaru a Predávajúci sa s Kupujúcim nedohodnú na vzájomnej akceptácii týchto cenových zmien

  - došlo k výrazným zmenám cien prepravy objednaného Tovaru a Predávajúci sa s Kupujúcim nedohodnú na akceptácii týchto cenových zmien

  2.7.3. Ak nastane situácia predvídaná v tomto článku obchodných podmienok, je Predávajúci povinný neodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania Tovaru popr. navrhnúť Kupujúcemu zmenu kúpnej ceny Tovaru alebo nákladov na prepravu. Pokiaľ Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, a nedôjde k dohode o zmene kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný uhradenú kúpnu cenu vrátiť na účet Kupujúceho v čo najkratšom možnom termíne najneskôr však do 14 pracovných dní.

  2.7.4. Ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa občianskeho zákona, môže, v súlade s občianskym zákonníkom, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovaru.

  2.7.5. Ak odstúpi Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu iba nepoškodený Tovar, bez známok používania, v pôvodnom obale.

  2.7.6. Uvedená 14 dňová lehota pre možnosť odstúpenia od zmluvy neplatí, pokiaľ si Kupujúci – spotrebiteľ Tovar vyzdvihne v prevádzkach Predávajúceho osobne.

  2.7.7. Pred samotným vrátením Tovaru je Kupujúci – spotrebiteľ povinný včas upovedomiť Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne s uvedením čísla objednávky, faktúry alebo dodacieho listu a oznámiť číslo účtu, na ktorý bude vrátená zaplatená kúpna cena.

  2.7.8. Pokiaľ Kupujúci - spotrebiteľ od zmluvy hore uvedeným spôsobom odstúpi, vráti mu Predávajúci zaplatenú kúpnu cenu, zníženú o náklady, ktoré Predávajúci vynaložili v súvislosti s dodaním Tovaru ( prepravné náklady, balné, poštovné atď.).

  2.7.9. Vrátenie Tovaru nie je možné vykonať tzv. dobierkou – takto vrátený Tovar nebude Predávajúcim prevzatý.

  3. Dodanie Tovaru

  3.1. Pre dodanie Tovaru sú rozhodujúce údaje uvedené v objednávke : ako miesto dodania Tovaru.

  3.2. Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar odoslaním, prípadne odovzdaním na prepravu dopravcovi alebo jeho odovzdaním Kupujúcemu ak sa jedná o osobný odber v prevádzkach Predávajúceho.

  3.3. Dopravu či prepravu Tovaru zabezpečuje Predávajúci. Doprava resp. preprava Predávajúceho  je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami Predávajúceho - Slovenskou poštou.

  3.4. Predávajúci nenesú zodpovednosť za poškodenie Tovaru, ku ktorému došlo prepravou či dopravou Tovaru inými spoločnosťami, pokiaľ je preprava inými spoločnosťami vyžiadaná  Kupujúcim, popr. pokiaľ si dopravu Tovaru zabezpečí Kupujúci vlastnými dopravnými či prepravnými prostriedkami.

  3.5. Pokiaľ si Kupujúci neprevezme objednaný a dodaný Tovar v mieste určenom v zmluve z dôvodov, prináležiacich na jeho strane ( neprítomnosť Kupujúceho či jeho poverenej osoby v mieste dodania Tovaru, neschopnosť uhradiť na mieste kúpnu cenu a pod.) je povinný uhradiť Predávajúcemu v plnej výške náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru.

  3.6. Dokladom, preukazujúcim dodanie Tovaru je faktúra – daňový doklad alebo iný doklad ( dodací list, náložný list, prepravná či zasielateľská zmluva), preukazujúci, že Tovar bol dodaný Kupujúcemu alebo dopravcovi ).

  3.7. Pokiaľ Kupujúci odoberá Tovar v prevádzkach Predávajúceho, potom Predávajúci vydá Tovar iba osobám, ktoré sa ( ak nejde priamo o osobu Kupujúceho) preukážu písomným splnomocnením Kupujúceho a preukážu svoju totožnosť. Predávajúci nezodpovedá za škodu ktorá vznikne Kupujúcemu falšovaním dokladov totožnosti alebo písomného splnomocnenia. Tovar vydané splnomocnenému sa považuje za Tovar riadne a včas dodaný Kupujúcemu. Osoba poverená Kupujúcim na prevzatie Tovaru podpisom na doklade podľa čl. 3.1.6. potvrdzuje, že je oprávnená jednať za Kupujúceho vo veci prevzatia Tovaru. Súčasne podpisom potvrdzuje, že prevzala všetok Tovar uvedený na danom doklade, súhlasí s jeho cenou tam uvedenou a týmito obchodnými podmienkami.

  3.8. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, prípadne Tovar nedodať či nepredať poverenej osobe tak dlho, pokiaľ je Kupujúci v predĺžení s úhradou akýchkoľvek  finančných záväzkov voči Predávajúcemu.

  3.2 Prechod vlastníckeho práva na Tovar

  3.2.1. Vlastnícke právo na Tovar prechádza na Kupujúceho jeho odovzdaním Kupujúcemu ( ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním Tovaru), inak úplným zaplatením kúpnej ceny.

  3.2.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare, jeho náhodnému pokazeniu či zhoršeniu prechádza na Kupujúceho v okamihu, kedy Predávajúci odovzdal Kupujúcemu Tovar dopravcovi, alebo kedy si Kupujúci Tovar vyzdvihol v prevádzke Predávajúceho.

  3.3. Prehliadka Tovaru Kupujúcim

  3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a  prípadné vady množstva či viditeľnej závady písomne reklamovať u Predávajúceho, najneskôr do 48 hodín od prevzatia Tovaru. Reklamáciu môže vykonať písomne e-mailom na nitra@pasic.sk ( e-mailová adresa).

  4. Záruka za akosť, reklamácie, zodpovednosť

  4.1. Predávajúci poskytujú na Tovar záručnú dobu 2 roky, pokiaľ nie je výrobcom či zmluvným dodávateľom Predávajúceho stanovená záručná doba inak.

  4.2. Záruka začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na veci ( čl. 3.2.2.) a zaniká uplynutím záručnej doby.

  4.3. Záruka sa nevzťahuje

  - na závady ktoré vznikli nesprávnou prepravou

  - na závady ktoré vznikli nesprávnym skladovaním

  - na závady ktoré vznikli neodborným alebo neprimeraným zachádzaním s Tovarom či nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či zmluvným dodávateľom Predávajúceho v dokumentácii k Tovaru ( návod na použitie a pod).

  - na závady ktoré vznikli fyzickým poškodením

  - na závady ktoré vznikli nadmerným mechanickým opotrebovaním

  - na závady ktoré vznikli v dôsledku poškodenia Tovaru prírodnými živlami ( napr. neočakávané zmeny počasia počas prepravy rastlinných výpestkov, povodne či prírodné katastrofy) alebo iným činnosťou či okolnosťami, ktoré nebolo možné predvídať.

  - Pri rastlinných výpestkoch za vady spôsobené nedodržaním agrotechnických postupov, klimatickými podmienkami u Kupujúceho, použitím nevhodných prípravkov na hnojenie a chemickú ochranu rastlín

  4.4. Predávajúci nesie zodpovednosť za škody, ktoré zaviní porušením svojich povinností. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušli zisk Kupujúceho a nesie zodpovednosť za skutočnú škodu iba do výšky ceny Tovaru uhradenej Kupujúcim, na základe ktorého došlo k vzniku škody.

  5. Mlčanlivosť, ochrana osobných údajov

  5.1. Predávajúci i Kupujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch ( dôverné informácie), ktoré sa v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy dozvedia a ktoré týmto budú sprístupnené, pričom tieto informácie nebudú mať povahu bežne verejne prístupných informácii. Táto povinnosť trvá i po ukončení zmluvného vzťahu. Predávajúci i Kupujúci sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám informácie, ktoré im boli sprístupnené v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy a ktoré nie sú doposiaľ verejne prístupné.

  5.2 Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo , v prípade, že zmluvné strany boli vzájomne upozornené na skutočnosť, že konkrétne informácie sú predmetom obchodného tajomstva.

  5.3 Kupujúci súhlasí so zapísaním informácii o jeho osobe a nákupoch u Predávajúceho do databázy Predávajúceho. Predávajúci je povinný pri nakladaní s týmito osobnými údajmi zachádzať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.

  6. Záverečné ustanovenia

  6.1 Pokiaľ nie je týmito obchodnými podmienkami stanovené inak, právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia obchodným zákonníkom.

  6.2 Kupujúci súhlasí, že na žiadosť Predávajúceho oznámi, aký podnikateľ mu dodal Tovar, ktorý je predmetom podnikania Predávajúceho.

  6.3.Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

  6.4.V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných časti týchto obchodných podmienok.

  6.5. Zmeny Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy môžu byť uskutočnené iba písomnou formou; zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho. Zmeny sa vykonávajú hlavne pri zmene súvisiacich právnych predpisov alebo pri zmene spôsobu obchodovania.